XKE Serie I 1961-64 3.8 Electric Guide (PDF)
XKE Serie I 1965-68 4.2 Electric Guide (PDF)
XKE Serie II 1969-70 4.2 Electric Guide (PDF)
XKE Serie III 1971-74 Electric Guide (PDF)